Zásady ochrany osobních údajů
Autoškoly Švejcar

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů osob, které podají u společnosti Autoškola Švejcar s.r.o., IČO: 07321911, se sídlem Lesná 90, 569 91 Jedlová, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 42195 (dále též jen „Autoškola“) žádost o přijetí k výuce a výcviku, nebo poskytnutí jiné služby, kterou Autoškola nabízí (dále též jen „Žadatel“).

Správcem a Zpracovatelem Vašich osobních údajů je Autoškola.

Zakládáme si na důkladné ochraně soukromí všech Žadatelů, a proto zveřejňujeme tyto zásady ochrany osobních údajů, jejichž účelem je informovat Vás o zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné za účelem poskytnutí výuky a výcviku za podmínek a s náležitostmi dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“) a vyhlášky č. 167/2002 Sb. a pro splnění zákonných povinností, které pro nás, jako Autoškolu, z těchto právních předpisů vyplývají. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné rovněž za účelem našeho plnění smlouvy o výuce a výcviku, kterou s námi, jako Žadatel, uzavřete.

Vždy zpracováváme osobní údaje jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu, pro který je zpracováváme.

Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i se všemi dalšími platnými a účinnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete ve své žádosti dle § 13 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., nebo v přihlášce dle § 52a odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb. Zpracováváme také Vaše osobní údaje a údaje o výuce a výcviku, které jsme dle zákona č. 247/2000 Sb. (jakož i vyhlášky č. 167/2002 Sb.) povinni zpracovávat (zejm. v seznamu Žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku s náležitostmi dle § 25 zákona č. 247/2000 Sb., či při vedení evidence o výuce a výcviku Žadatelů dle § 27 zákona č. 247/2000 Sb.). Zpracováváme také Vaše osobní údaje za účelem Vaší identifikace jako smluvní strany smlouvy o poskytnutí výuky a výcviku a za účelem plnění této smlouvy.

Zpracováváme Vaše identifikační údaje, kterými jsou Vaše jméno, příjmení, datum narození a číslo řidičského průkazu (pokud jej vlastníte).

Zpracováváme také Vaše kontaktní údaje, kterými jsou Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování, příp. ční adresa (obec, PSČ, ulice, číslo popisné).

Zpracováváme také údaje o Vaší výuce a výcviku a naplnění podmínek pro Vaše přijetí k výuce a výcviku, kterými jsou druh výuky a výcviku, evidenční číslo Žadatele, skupina vozidel, pro kterou budou výuka a výcvik prováděny, údaje o řidičském oprávnění, které Žadatel již vlastní, datum zahájení a ukončení vaší výuky a výcviku, informace o Vaší účasti na hodinách výuky a výcviku, doklad o zdravotní způsobilosti Žadatele k výuce a výcviku a údaje o Žadateli dle § 13 zákona č. 247/2000 Sb.

Právní základ a účely,
pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje v návaznosti na účel zpracování je možné zpracovávat bez Vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné pro:

  1. splnění smlouvy o výuce a výcviku, kterou jste s námi uzavřeli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, pokud jsme je přijali na Vaši žádost,
  2. splnění naší právní povinnosti, která se na nás vztahuje,
  3. účely našich oprávněných zájmů, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje je možné v souladu s právními předpisy zpracovávat bez Vašeho souhlasu také pokud je to nezbytné pro:

  1. ochranu Vašich životně důležitých zájmů, nebo životně důležitých zájmů třetí osoby,
  2. splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

K určitému konkrétnímu účelu (nikoliv k zákonnému účelu zpracování, zejm. výše uvedenému) můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu, pokud nám ho k tomuto účelu udělíte. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat; odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zda zpracování můžeme provádět bez Vašeho souhlasu, či s Vaším souhlasem, tak závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete. Ke standardnímu průběhu výuky a výcviku si však postačíme se zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů a Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů tak nevyžadujeme.

Pokud u nás podáte žádost dle § 13 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. nebo přihlášku dle § 52a odst. 1 písm. a) a uzavřete s námi smlouvu o výuce a výcviku s obsahem dle našich obchodních podmínek, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí výuky a výcviku a plnění smlouvy o výuce a výcviku, jakož i pro případ jakýchkoliv dalších v budoucnu uplatněných nároků smluvních stran ze smlouvy o výuce výcviku. K tomuto zpracování jsme oprávněni bez Vašeho souhlasu.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, resp. plnění smlouvy o výuce a výcviku, realizace práv a povinností z této smlouvy v budoucnosti (např. reklamace, uplatnění nároku z předčasného ukončení této smlouvy, nebo jakýchkoliv nároků, které z této smlouvy budou v budoucnu uplatněny), maximálně však po dobu 5 let od získání Vašich osobních údajů za tímto účelem.

Pokud u nás podáte žádost dle § 13 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. nebo přihlášku podle § 52a odst. 1 písm. a) zákona č. 247/2000 Sb. vyplývají pro nás, jako pro Autoškolu, z tohoto zákona a z vyhlášky č. 167/2002 Sb., mnohé zákonné povinnosti, pro jejichž plnění je nezbytné zpracování Vašich osobních údajů. Těmito povinnostmi jsou např. vedení seznamu Žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku s náležitostmi dle § 25 zákona č. 247/2000 Sb., vedení evidence o výuce a výcviku Žadatelů dle § 27 zákona č. 247/2000 Sb., či povinnost přihlásit Žadatele k závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla dle § 32 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. Vaše osobní údaje zpracováváme také z důvodu plnění našich zákonných povinností, které pro nás vyplývají z dalších právních předpisů, jako jsou zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, či zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Vaše osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k plnění našich zákonných povinností, zpracováváme rovněž bez Vašeho souhlasu. Za účelem plnění těchto našich zákonných povinností a pro případ zpětné kontroly jejich řádného plnění zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich získání; to neplatí, stanoví-li některý právní předpis delší dobu pro uchování dokumentů, které obsahují některé z Vašich osobních údajů, a které tak musí být pro splnění naší právní povinnosti uchovány déle.

Komu Vaše osobní údaje předáváme a kdo k nim má přístup

Vaše osobní údaje předáváme jinému subjektu pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné ke splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo ke splnění našich zákonných povinností. Vždy důkladně zvažujeme a posuzujeme, zda je příjemce schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů.

Za těmito účely osobní údaje předáváme Městskému úřadu v Poličce jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je dle provozovny Autoškoly příslušný např. k zařazení Žadatele ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a který provádí tyto zkoušky, a případně i dalším orgánům veřejné správy, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout.

Vaše údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k těmto osobním údajům, abyste si mohli ověřit, jaké osobní údaje zpracováváme, zda je zpracováváme v souladu s uvedenými účely a po uvedenou dobu, či komu je předáváme. Kdykoliv nás můžete kontaktovat a požádat o sdělení a potvrzení, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Rovněž máte právo od nás získat veškeré Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, resp. právo na přenositelnost osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo zkontrolovat, zda Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou správné a v případě, že by tomu tak nebylo, máte právo na jejich opravu.

Rovněž máte ávo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy jsou pro jejich výmaz splněny předpoklady. Jedná se o situace, kdy zpracování Vašich osobních údajů pro účely, pro které jsme je zpracovávali, již není odůvodněné. Jedná se dále o situace, kdy jsme Vaše osobní údaje zpracovávali na základě Vašeho souhlasu, který odvoláte. Můžete také využít svého práva podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu; pokud bude námitka odůvodněná a zpracování Vašich osobních údajů pro uvedený účel již nebude nezbytné, rovněž máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje vymazali. To platí i v případě, nebude-li zpracování Vašich osobních údajů již nezbytné k plnění našich zákonných povinností. Právo na vymazání Vašich osobních údajů máte i v případě, pokud se ukáže, že Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Máte také právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to:

  • v případech, kdy popíráte přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • v případech, kdy zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • v případech, kdy již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • v případech, kdy jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo jiného členského státu.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti Zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze tehdy, pokud prokážeme, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; v opačném případě nejsme oprávněni Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Kdykoliv se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, resp. že při zpracování Vašich osobních údajů nepostupujeme v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který vykonává dozor na úseku ochrany osobních údajů.

Uplatnění Vašich práv,
které máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Svoje práva, která v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte, vůči nám můžete uplatnit jakýmkoliv vhodným způsobem.

Žádost či požadavek můžete zaslat v listinné podobě na adresu sídla Autoškoly Lesná 90, 569 91 Jedlová. Rovněž nám Vaši žádost či požadavek můžete zaslat do naší datové schránky. Kdykoliv nás také můžete navštívit na adrese našeho sídla a svoji žádost či požadavek sepsat s naším zástupcem.

V případě Vaší žádosti, či požadavku, týkajících se Vašich výše uvedených práv, Vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, či požadavku, informace o přijatých opatřeních.

Veškeré Vaše žádosti či požadavky vyřizujeme bezplatně. To neplatí, jsou-li tyto žádosti či požadavky zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují; v takovém případě je můžeme vyřídit za přiměřený poplatek zahrnující administrativní náklady.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně Vašich práv či informací uvedených v tomto dokumentu nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese našeho sídla, telefonicky na čísle 602 562 571, nebo na e-mailové adrese svejcar.autoskola@gmail.com.